Fysiobalanssi Fysioterapia

Fysioterapia Kuusamossa

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Fysioterapia voidaan toteuttaa hoitolaitoksella, asiakkaan kotona tai altaalla allasterapiana.

Minulla on voimassa olevat sopimukset

- Kelan vaatian lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamiseksi fysio- ja allasterapiaan (Kelan kuntoutuksissa kuulun FysioHilla ryhmittymään)

- Pohde Hyvinvointialueen lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamiseksi fysio- ja allasterapiaan

Fysioterapiaa neurologisiin vaivoihin

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.

Kohderyhmänä neurologiselle fysioterapialle on erilaiset neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti, multippeliskleroosi (MS-tauti), AVH-potilaat(aivohalvauspotilaat) ym. sekä erilaiset selkäydinvammat (paraplegia, tetraplegia).

Neurologisessa fysioterapiassa kartoitetaan aluksi kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä eri menetelmin ja tunnistetaan näihin liittyvät ongelmat ja laaditaan näiden pohjalta suunnitelma ja tavoitteet fysioterapian varalle.

Neurologinen fysioterapia sisältää mm. erilaisia liikehoitoja, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia, liikemallien opettelua, siirtymisten harjoittelua asennosta toiseen, liikkumisen harjoittelua eri apuvälinein, rentoutusta jne.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet. Kuntoutussuunnitelmaa noudatetaan ja sitä tarkastellaan tietyin väliajoin ja tarvittaessa niihin tehdään tarvittavia muutoksia.

Pääasiassa neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, Pohde Hyvinvointialue, vakuutusyhtiöt

Olen käynyt Bobath konseptin, joka on erikoistumiskoulutus aikuisneurologiaan. Bobath -lähestymistavassa korostetaan ihmisen kokonaisvaltaisuutta kaikilla elämänalueilla sekä yksilöllisyyttä. Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisesta sairaudesta tai vammasta. Lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön sosiaalisessa ympäristössä.

Olen saanut työskennellä aikuisneurologisten asiakkaiden kanssa useampia vuosia. Kuntoutujina on ollut mm. Parkinson asiakkaat, MS-asiakkaat, erilaiset aivohalvausasiakkaat. Lisäksi olen työskennellyt kehitysvammaisten fysioterapeuttina, asiakkaana on ollut mm. CP-vammaiset.

Fysioterapiaa tuki- ja liikuntaelin­vaivoihin

Tules fysioterapian tavoitteena on yleisesti asiakkaan hyvinvoinnin, työ-, toiminta- ,ja liikkumiskyvyn parantuminen tai ylläpitäminen.

Fysioterapialla voidaan parantaa tai ylläpitää vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden vuoksi alentunutta toimintakykyä eri ikäisillä asiakkailla.

Fysioterapiassa käytän niitä arviointi- ja terapiamenetelmiä, joihin olen saanut koulutuksen ja jotka vastaavat asiakkaan tarvetta ja ovat hyvän kuntoutuskäytännön

mukaisia.

Asiakkaina minulla on ollut mm. pre- ja postoperatiivisia tule asiakkaita, asiakkaita, joilla on kehon toiminnallisten häiriöiden vuoksi alentunut liikunta- ja toimintakyky, kipuasiakkaat, reumaatikot, nivelrikkoa sairastavat ja veteraanit. Fysioterapiajakso sisältää asiakkaan tutkimisen, kliinisen tilanteen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen, yksilöllisen terapeuttisen harjoittelun ja tarvittaessa manuaalisen terapian.

Fysioterapiassa FysiobalanssissaOlen käynyt useita lisäkoulutuksia TULES (tuki- ja liikuntaelinsairaus) puolelle mm. KC-koulutus kokonaisuuden - liikkeen hallinnan arviointia ja harjoittelua. Hallitsematon liike altistaa monentyyppisille tuki- ja liikuntaelimistön vaivoille – tähän KC-konsepti vastaa. , selkärangan manuaalisen ja tutkimisen hoito CI/C2 ja C2/C3 kurssit, Mulligan tekniikka – liikkeeseen perustavaa nikamien ja nivelten mobilisointia, joilla pyritään parantamaan nikamaan/niveleen sen oikea liikelaajuus ja Neuraalikudoksen mobilisointi I ja II.

Olen saanut koko työhistoriani ajan työskennellä erilaisten tuki- ja liikuntaelin vaivaisten asiakkaiden parissa. Siihen on kuulunut mm. leikkausten pre- ja postoperatiivinen kuntoutus, asiakkaina on ollut erilaiset tapaturmien jälkitilat, työperäiset vaivat esim. niskahartiaseudun hoito, hiirikäsi yms., työnkuvaan kuuluu lihasjännitysten helpottaminen ja kivun hoitaminen eri menetelmin.

Fysioterapiaa ikääntyville

Ikääntyminen tuo mukanaan liikunta- toimintakyvyn heikentymistä. Tuki- ja liikuntaelimistö rappeutuu ja aistit ja reaktiot heikentyvät. Nämä fysiologiset muutokset vaikuttavat suuresti elämänlaatuun ja kykyyn elää omassa koti- ja lähiympäristössään. Lisäksi liikkumisongelmien ja sairauksien ilmaantuminen usein vähentää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta. Tästä saattaa käynnistyä kunnon heikkenemisen noidankehä: liikkumisen tuntuessa hankalalta, ulos mennään tai portaita kiivetään yhä harvemmin, minkä seurauksena kunto heikkenee entisestään.

Fysioterapian avulla voidaan paitsi hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, myös kohottaa kuntoa, kehittää lihasvoimaa ja tasapainoa, ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja, kaatumisia ja helpottaa kipua.

Ikääntyneiden fysioterapiassa tavoitteena on edistää ja tukea ikääntyneen liikunta- ja toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua. Ikääntyneen asiakkaan terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä ikääntyneen ja/ tai läheisten ja hoitajien kanssa.

Käytetyt fysioterapiamenetelmät tukevat ikääntynyttä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen ja perustuvat hyvään fysioterapiakäytäntöön, fysioterapiasuosituksiin ja tutkittuun tietoon. Fysioterapeutti ohjaa ja tukee ikääntynyttä käyttämään optimaalisesti voimavarojaan liikkumis- ja toimintakyvyn sekä niiden edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi omassa elämässään.

Terapiassa pyritään ylläpitämään ja kohentamaan ikääntyneen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Keskeistä on liikunta- ja toimintakyvyn lisääminen tai ylläpito, tasapainon harjoittaminen, lihasvoiman ja liikkuvuuden parantaminen, kivun lievittäminen, vireystilan nostaminen ja apuvälinetarpeen kartoitus. Erityisen tärkeää on palauttaa toimintakyky esim. leikkauksen tai sairauden jälkeen.

Fysioterapeutti arvioi ikääntyneen liikkumista ja toimintakykyä yleisesti hyväksytyillä menetelmillä ja toimintakykymittareilla.